תקנון האתר - BVISA

 

 1. האתר BVISA.CO.IL (להלן: "האתר") מציע ייעוץ ושירותים הקשורים להוצאת ויזה לארה"ב.
 2. למען הסר ספק מובהר, כי האתר ( BVISA ) אינו קשור לשגרירות ארה"ב ואינו פועל מטעמה.
 3. ידוע לי כיBVISA אינה מבטיחה את קבלת הויזה לארה"ב.
 4. ידוע לי כי אישור או סירוב הויזה לארה"ב כפוף באופן בלעדי להחלטת הנציג הקונסולרי מטעם שגרירות ארה"ב.
 5. לקוח אשר לא הגיע לראיון בשגרירות ארה"ב מסיבה כלשהי או סורב ויזה מסיבה כלשהי אינו יהיה זכאי להחזר כספי עבור דמי הטיפול.
 6. ידוע לי כי אגרות המשולמת לשגרירות ארה"ב אינן ניתנות להחזר.
 7. התשלום עבור השירות/ים שלנו יופיעו בפירוט החיובים של חברת האשראי שלכם כ- "איי.ביי סולושנס".
 8. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הלקוח רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת החשבונית לפי המאוחר. בעת ביטול העסקה רשאי העסק לגבות דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם.
 9. שירותיה של חברת BVISA מסתיימת ברגע שהלקוח הגיע לשגרירות ארה"ב לצורך הראיון הקונסולרי (גם במידה והלקוח לא הגיע לראיון מסיבה כלשהי).
 10. חברת BVISA אינה אחראית על החזרת הדרכונים ללקוחות אשר מתבצעים דרך שירות השליחים של דואר ישראל אשר עובד בשיתוף פעולה עם שגרירות ארה"ב בישראל.
 11. על כל הפרטים שנמסרים על ידי הלקוח במהלך השירות להיות אמיתיים ומדויקים. ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים, לא מדוייקים או שקריים עלולים לגרום לסירוב הויזה לארה"ב ולחברה לא תהיה כל אחריות על כל המשתמע מכך.
 12. האתר (BVISA) נוקט בכל האמצעים המחמירים לשמור על המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיות המשתמשים באתר.
 13. האתר (BVISA) עומד בכל התקנים המחמירים שנקבעו על ידי חברות האשראי על מנת להבטיח את בטיחותן של כל עסקאות האשראי אשר יבוצעו אל מול BVISA.
 14. בעל האתר (BVISA) רשאי להשבית את האתר כולו או חלקו לצורך עדכונו שידרגו או תחזוקתו.
 15. בעל האתר רשאי מעת לעת לעדכן את המחירים הנגבים בעבור השירותים הניתנים באתר.
 16. השימוש באתר הינו באחריות הגולש בלבד.
 17. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.
 18. משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים.
 19. המשתמש מצהיר כי בכל מקרה מסוג זה, לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר.
 20. ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש, אסור. אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 21. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת החברה בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
 22. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה ב זכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
 23. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת החברה, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים , ובכל מקרה הסכום הגבוה מביניהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.
 24. ידוע למשתמש, כי החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהאתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.
 25. מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.
 26. החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.
 27. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, תמונות, תכנים, ידיעות, ונתונים שונים. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. החברה אינה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.
 28. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה ולמש